• 2 سال پیش

  • 34

  • 08:51

گفتگوی رادیو افق کوروش مهندس محمودی مدیر عملیاتی زنجیره تامین افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش مهندس محمودی مدیر عملیاتی زنجیره تامین افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 08:51

  • 34

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش مهندس محمودی مدیر عملیاتی زنجیره تامین افق کوروش به بهانه روز جهانی لجستیک

shenoto-ads
shenoto-ads