• 2 سال پیش

  • 23

  • 07:11

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس خشنودی رئیس امور انبارهای افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس خشنودی رئیس امور انبارهای افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 07:11

  • 23

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس خشنودی رئیس امور انبارهای افق کوروش به بهانه افتتاح و توسعه فاز دوم انبار مرکزی افق کوروش در کرمانشاه

shenoto-ads
shenoto-ads