• 1 سال پیش

  • 12

  • 09:51
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پژهان مدیر منابع انسانی منطقه هشت افق کوروش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پژهان مدیر منابع انسانی منطقه هشت افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پژهان مدیر منابع انسانی منطقه هشت افق کوروش
  • 09:51

  • 12

  • 1 سال پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پژهان مدیر منابع انسانی منطقه هشت افق کوروش

رادیو افق کوروش
0

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پژهان مدیر منابع انسانی منطقه هشت افق کوروش به بهانه اهدای شاخه گل و پنج دستگاه یخچال از طرف افق کوروش به مرکز بهداشت شهر مشهد

shenoto-ads
shenoto-ads