• 2 سال پیش

  • 31

  • 04:58

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس قوی دل

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس قوی دل

رادیو افق کوروش
  • 04:58

  • 31

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با رئیس فروش منطقه هشت به بهانه دیدار با ریاست اداره صمت و همکاری بیش تر

shenoto-ads
shenoto-ads