• 1 سال پیش

  • 13

  • 04:58
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس قوی دل

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس قوی دل

رادیو افق کوروش
0
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس قوی دل
  • 04:58

  • 13

  • 1 سال پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس قوی دل

رادیو افق کوروش
0

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با رئیس فروش منطقه هشت به بهانه دیدار با ریاست اداره صمت و همکاری بیش تر

shenoto-ads
shenoto-ads