• 1 سال پیش

  • 71

  • 11:41
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پور اصلانی رئیس فروش منطقه شش افق کوروش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پور اصلانی رئیس فروش منطقه شش افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پور اصلانی رئیس فروش منطقه شش افق کوروش
  • 11:41

  • 71

  • 1 سال پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پور اصلانی رئیس فروش منطقه شش افق کوروش

رادیو افق کوروش
0

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس پور اصلانی رئیس فروش منطقه شش افق کوروش به بهانه کمک و همدلی گروه صنعتی گلرنگ و افق کوروش با کودکان کمیته امداد در آغاز سال تحصیلی

shenoto-ads
shenoto-ads