• 5 سال پیش

  • 38

  • 01:35
 طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 5

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 5

بهنام یونسی
0
 طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 5
  • 01:35

  • 38

  • 5 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 5

بهنام یونسی
0

توضیحات
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads