• 7 سال پیش

  • 59

  • 01:05

طراحی استارت آپ- مقدمه دوره

بهنام یونسی
26
26
0

طراحی استارت آپ- مقدمه دوره

بهنام یونسی
  • 01:05

  • 59

  • 7 سال پیش

توضیحات
مقدمه دوره طراحی استارت آپ فاوا

با صدای
بهنام پارسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads