• 5 سال پیش

  • 53

  • 01:05
 طراحی استارت آپ- مقدمه دوره

طراحی استارت آپ- مقدمه دوره

بهنام یونسی
0
 طراحی استارت آپ- مقدمه دوره
0
0

طراحی استارت آپ- مقدمه دوره

بهنام یونسی
  • 01:05

  • 53

  • 5 سال پیش

توضیحات
مقدمه دوره طراحی استارت آپ فاوا

با صدای
بهنام پارسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads