• 5 سال پیش

  • 51

  • 01:08
 طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 2

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 2

بهنام یونسی
1
 طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 2
  • 01:08

  • 51

  • 5 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 2

بهنام یونسی
1

توضیحات
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول: تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads