• 5 سال پیش

  • 447

  • 01:51
طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 1

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 1

بهنام یونسی
21
طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 1
  • 01:51

  • 447

  • 5 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 1

بهنام یونسی
21

توضیحات
تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads