• 6 سال پیش

  • 650

  • 01:51

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 1

بهنام یونسی
21
21
0

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 1

بهنام یونسی
  • 01:51

  • 650

  • 6 سال پیش

توضیحات
تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads