• 2 سال پیش

  • 183

  • 08:00

گذر لوطی صالح

رادیو پایتخت
1
1
0

گذر لوطی صالح

رادیو پایتخت
  • 08:00

  • 183

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این برنامه ما به شرح احوال لوطی صالح و نیز موقعیت گذر مزبور و تاریخچه آن و بناهای موجود در این گذر می پردازیم و جدا از اینکه لوطی صالح که بوده است، خوب یا بد، برپا ماندن این نام دستکم ۲۰۰ سال پس از نامگذاری آن در پایتخت به لحاظ حفظ میراث فرهنگی و معنوی این سرزمین بسیار با ارزش است. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads