• 3 سال پیش

  • 209

  • 06:50

بمباران مجلس

رادیو پایتخت
2
2
0

بمباران مجلس

رادیو پایتخت
  • 06:50

  • 209

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این برنامه ما به تفصیلی کوتاه از واقعه به توپ بستن مجلس شورای ملی خواهیم پرداخت

با صدای
محمد علی ترشیزی
عطیه سادات رضوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads