• 3 سال پیش

  • 325

  • 05:13

استخوان های کریم خان زند در خاک تهران

رادیو پایتخت
1
1
0

استخوان های کریم خان زند در خاک تهران

رادیو پایتخت
  • 05:13

  • 325

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این برنامه ما به اقدام سفاکانه ای که آغا محمد خان قاجار با استخوان های کریم خان زند و قبر نادر شاه افشار کرد و همچنین موضوع ستون های سنگی و درب باغ ارم شیراز که امروزه در کاخ گلستان نگهداری میشود خواهیم پرداخت.

با صدای
محمد علی ترشیزی
عطیه سادات رضوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads