• 3 سال پیش

  • 63

  • 02:28

اهمیت اینترنت در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
2
2
0

اهمیت اینترنت در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 02:28

  • 63

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی ارتباط مستقیم با محمود پیرهادی شماره ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads