• 7 سال پیش

  • 215

  • 05:22

11 اصل ساده یک زندگی مشترک موفق

شنوتو
1
1
0

11 اصل ساده یک زندگی مشترک موفق

شنوتو
  • 05:22

  • 215

  • 7 سال پیش

توضیحات
زندگی زناشویی موفق اصول ساده ای دارد که نیاز به اجرا ، استمرار و دلسرد نشدن دارد ، اصولی که شما هم با رعایت کردن آن می توانید یک زندگی مشترک موفق داشته باشید. با هم اصول ساده ای را مرور می کنیم که به شرط "استمرار" و "دلسرد نشدن" تغییرات مثبت فراوانی در زندگی مشترک شما خواهد داشت. متاسفانه ما ایرانی ها کمی منفی نگر ، مخصوصا در زندگی مشترک هستیم و زود خسته می شویم ، باز هم تاکید می کنم ، اگر میخواهید زندگی مشترک موفقی داشته باشید ، لطفا از اجرای این اصول خسته و دلسرد نشوید و تا رسیدن به نتیجه ادامه بدهید.

shenoto-ads
shenoto-ads