• 7 سال پیش

  • 325

  • 10:01

عزت نفس چیست ؟

شنوتو
8
8
1

عزت نفس چیست ؟

شنوتو
  • 10:01

  • 325

  • 7 سال پیش

توضیحات
عزت نفس از دو بخش مهم تشکیل می شود : ۱) باور خودتوانمندی به معنای داشتن اطمینان به توانائی فکر کردن . درک کردن . آموختن . انتخاب کردن و تصمیم گیری برای خود . ۲) احترام به خود یا داشتن حرمت نفس به معنای ارزش برای خود یعنی آن که به خود حق بدهیم که زندگی کنیم و شاد باشیم . عزت نفس یک نیاز اولیه برای انسانهاست . چون فکرکردن لازمه زندگی موفق است و این اندیشه و فکر به ما امکان می دهد که قدرت تصمیم گیری هر انسان بستگی به میزان عزت نفس او دارد بنابراین نقش عزت نفس در زندگی انسان بسیار مهم وچشمگیر می باشد . آیا داشتن باور خود توانمندی و احترام به خود به این معنا است که هرگز اشتباه نکنیم ؟

shenoto-ads
shenoto-ads