• 3 سال پیش

  • 200

  • 14:18
رادیو تلفنی
  • 14:18

  • 200

  • 3 سال پیش
1

توضیحات
در این بخش فایل های آموزشی و پراکنده استاد محمدی در حوزه های زیر تقدیم شما دوستان و مخاطبین محترم میگردد؛ بازاریابی تلفنی، فروش تلفنی و ارتباطات تلفنی موثر و شخصیت شناسی تلفنی و غیرحضوری

shenoto-ads
shenoto-ads