• 7 سال پیش

  • 337

  • 16:41

بازاریابی و فروش تلفنی - اعتمادسازی در فروش

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
3
3
0

بازاریابی و فروش تلفنی - اعتمادسازی در فروش

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
  • 16:41

  • 337

  • 7 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای اعتماد سازی در فروش حضوری و فروش تلفنی دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

shenoto-ads
shenoto-ads