• 7 سال پیش

  • 170

  • 07:57

بازاریابی و فروش تلفنی - تکنیک های رویارویی با مشتریان معترض

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
2
2
0

بازاریابی و فروش تلفنی - تکنیک های رویارویی با مشتریان معترض

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
  • 07:57

  • 170

  • 7 سال پیش

توضیحات
دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

shenoto-ads
shenoto-ads