• 7 سال پیش

  • 200

  • 02:23

بازاریابی و فروش تلفنی -مقدمه

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
3
3
0

بازاریابی و فروش تلفنی -مقدمه

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
  • 02:23

  • 200

  • 7 سال پیش

توضیحات
استاد علی محمدی: موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس سایت telebazaryabi.com

shenoto-ads
shenoto-ads