• 7 سال پیش

  • 9

  • 17:21

بازاریابی و فروش تلفنی - 7 تکنیک جهت عبور از سد منشی ها و مدیران دفاتر

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
3
3
0

بازاریابی و فروش تلفنی - 7 تکنیک جهت عبور از سد منشی ها و مدیران دفاتر

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
  • 17:21

  • 9

  • 7 سال پیش

توضیحات
7 تکنیک جهت عبور از سد منشی ها و مدیران دفاتر دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

shenoto-ads
shenoto-ads