• 5 سال پیش

  • 233

  • 22:45
بازاریابی و فروش تلفنی -گوش دادن فعال قسمت 1

بازاریابی و فروش تلفنی -گوش دادن فعال قسمت 1

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
0
بازاریابی و فروش تلفنی -گوش دادن فعال قسمت 1
  • 22:45

  • 233

  • 5 سال پیش

بازاریابی و فروش تلفنی -گوش دادن فعال قسمت 1

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
0

توضیحات
=======> گوش دادن فعال دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

shenoto-ads
shenoto-ads