• 5 سال پیش

  • 2.8K

  • 25:36

کار کردن در شرکت چارگون چگونه است؟

کاربانک
0
0
0

کار کردن در شرکت چارگون چگونه است؟

کاربانک
  • 25:36

  • 2.8K

  • 5 سال پیش

توضیحات
خانم فاطمه حسنی، سرپرست منابع انسانی شرکت چارگون در گفتگو با کاربانک به تشریح ویژگی های محیط کار و فرهنگ کار در شرکت چارگون پرداخته اند؛ اینکه چارگونی ها چگونه کار میکنند ...

با صدای
فاطمه حسنی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads