• 5 سال پیش

  • 2.2K

  • 24:05

نکات مهم درباره تعدیل نیرو که مدیران باید بدانند

کاربانک
0
0
0

نکات مهم درباره تعدیل نیرو که مدیران باید بدانند

کاربانک
  • 24:05

  • 2.2K

  • 5 سال پیش

توضیحات
دکتر فرشاد نادری، مدیرعامل شرکت رادمان در گفتگویی با کاربانک به نکاتی مهمی اشاره کردند که لازم است مدیران شرکت ها در زمان تعدیل نیرو آن ها را بدانند. بکار گیری این نکات میتواند باعث شود که شرکت ها و پرسنل در زمان تقلیل منابع انسانی خود کمترین دچار کمترین آسیب شوند.

با صدای
میلاد صابری
دکتر فرشاد نادری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads