• 5 سال پیش

  • 60

  • 01:02:49

قانون در مقابل مهریه:

طب روان
0
0
1

قانون در مقابل مهریه:

طب روان
  • 01:02:49

  • 60

  • 5 سال پیش

توضیحات
دکتر نویری آیا تعلل و سهل انگاری قانون گذار در وضع قوانین مربوط به نحوه تعیین مهریه موجب افزایش ناهنجاریهای رفتاری در جامعه میگردد؟ آیا حق اعسار برای مرد موجب عسر و حرج زن نمیگردد؟ آیا پذیرش مهریه ای که در توان مرد نیست جرم محسوب نمیشود و آیا زن نیز نباید در این جرم بطوری مساوی مجازات شود؟ جامعه آگاه جامعه سالم

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads