• 5 سال پیش

  • 70

  • 39:08

بهترین زمان در برگشت به کار برای مادران

طب روان
10
10
0

بهترین زمان در برگشت به کار برای مادران

طب روان
  • 39:08

  • 70

  • 5 سال پیش

توضیحات
از چه زمانی مادران میتوانند بدلیل نیاز مالی، استقلال مالی، هویت حرفه ای و یا صرفا علاقه شخصی به محیط های حرفه ای بازگشته و شروع بکار کنند؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads