• 6 سال پیش

  • 74

  • 39:08

بهترین زمان در برگشت به کار برای مادران

طب روان
13
توضیحات
از چه زمانی مادران میتوانند بدلیل نیاز مالی، استقلال مالی، هویت حرفه ای و یا صرفا علاقه شخصی به محیط های حرفه ای بازگشته و شروع بکار کنند؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads