• 1 ماه پیش

  • 31

  • 01:53

دیوان حافظ

sparrow
2
2
1

دیوان حافظ

sparrow
  • 01:53

  • 31

  • 1 ماه پیش

توضیحات

غزل شماره 128، دیوان حافظ، حافظ خوانیبا صدای
صفورا سلمانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز