• 1 ماه پیش

  • 62

  • 01:50

دیوان حافظ

sparrow
1
1
0

دیوان حافظ

sparrow
  • 01:50

  • 62

  • 1 ماه پیش

توضیحات

غزل شماره 126، دیوان حافظ، حافظ خوانیبا صدای
صفورا سلمانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads