• 2 ماه پیش

  • 32

  • 01:46

دیوان حافظ

sparrow
2
2
3

دیوان حافظ

sparrow
  • 01:46

  • 32

  • 2 ماه پیش

توضیحات

غزل شماره 124، دیوان حافظ، حافظ خوانیبا صدای
صفورا سلمانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads