• 5 سال پیش

  • 11

  • 02:51

آیا گوش دادن به شعر در مواقع نهی‌شده، مکروه است؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا گوش دادن به شعر در مواقع نهی‌شده، مکروه است؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 02:51

  • 11

  • 5 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads