• 6 سال پیش

  • 13

  • 02:51

آیا گوش دادن به شعر در مواقع نهی‌شده، مکروه است؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
2
2
0

آیا گوش دادن به شعر در مواقع نهی‌شده، مکروه است؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 02:51

  • 13

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads