• 6 سال پیش

  • 18

  • 03:08

همواره استغفار کردن یعنی چه؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
7
7
0

همواره استغفار کردن یعنی چه؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 03:08

  • 18

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads