• 6 سال پیش

  • 33

  • 16:57

همواره به یاد خدا بودن یعنی چه؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
5
5
0

همواره به یاد خدا بودن یعنی چه؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 16:57

  • 33

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads