• 5 سال پیش

  • 419

  • 01:30

آیا روایت داریم هر کس شب 27 رجب را به هفت مومن تبریک بگوید، حاجتش برآورده می‌شود؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا روایت داریم هر کس شب 27 رجب را به هفت مومن تبریک بگوید، حاجتش برآورده می‌شود؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 01:30

  • 419

  • 5 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads