• 5 سال پیش

  • 30

  • 06:26

روزه بگیریم یا شکر کنیم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
6
6
0

روزه بگیریم یا شکر کنیم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 06:26

  • 30

  • 5 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads