• 9 ماه پیش

  • 21

  • 26:37

موانع نکاح بخش سوم

مشیریه
0
توضیحات

یکی از مهمترین موانعِ موقتی نکاح در احکام اسلامی و به تبعیت از آن در قانون مدنی ایران، ازدواج مسلمان با غیرمسلمان است. قواعد شرعی و مواد قانونی بین زن و مرد در این مورد اختلاف قائل شدند. قانون مدنی ایران تنها یک ماده را به این موضوع اختصاص داده است. به همین دلیل همه‌ی احکام و قواعد ازدواج مسلمانان با غیرمسلمانان را باید از فقه شیعه استخراج نمود. در این قسمت موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم

منع ازدواج زنِ مسلمان با مرد غیر مسلمان

ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمانِ اهل کتابِ (یهودیت و مسیحیت)

ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتی

منع ازدواج مرد مسلمان با زن غیرملسمان غیر اهل کتاببا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها