• 9 ماه پیش

  • 26

  • 36:58

‎⁨اجازه‌ی پدر در ازدواجِ دوشیزگان ۲

مشیریه
0
0
0

‎⁨اجازه‌ی پدر در ازدواجِ دوشیزگان ۲

مشیریه
  • 36:58

  • 26

  • 9 ماه پیش

توضیحات

قانون مدنی و رویه قضایی ایران در خصوص اجازه‌ی پدر در ازدواج دوشیزگان، تنها به فقه شیعه مراجعه کرده است. در این قسمت موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم

تعریف حقوقی و فقهی زن باکره و غیر باکره

نحوه‌ی ورودِ واژه‌ی «دختر باکره» به قانون مدنی

ساقط شدن اجازه‌ی پدر یا جدپدری در صورت فقدانِ بکارتِ دختر در اثر رابطه‌ی جنسیِ کاملِ (دخولِ) مشروع یا چه نامشروعِ

بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

اجازه گرفتن از دادگاه در صورت مخالفت پدر یا جدپدری در ازدواج دوشیزگان

 

و بررسی دو پرونده واقعیبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها