• 7 ماه پیش

  • 46

  • 32:58

شرایطِ صحتِ عقدِ ازدواج بخش ۱

مشیریه
0
0
0

شرایطِ صحتِ عقدِ ازدواج بخش ۱

مشیریه
  • 32:58

  • 46

  • 7 ماه پیش

توضیحات

قانون مدنی ایران برای صحتِ عقدِ ازدواج شرایطی را تعیین کرده است. دسته‌ی اول شرایط عمومی و اساسی‌ست که هر عقدِ صحیحی باید واجدِ آن باشد و دسته‌ی دوم شرایط اختصاصی‌ست که تنها برای عقد ازدواج تعیین شده است.

در این قسمت به وجودِ «قصد و رضا» در عقدِ ازدواج می‌پردازیم:

تعریف قصد و رضا

تفاوت میان قصد و رضا

فقدان قصد و رضا در عقدِ ازدواج

تعریف عقد اکراهی و عقد غیرنافذ

و

بررسی یک پرونده واقعی


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads