• 6 سال پیش

  • 639

  • 08:56
1
توضیحات
فردی سوال کرده ان برهان اگر از گذاره ی دینی فراتر رفت برهان صحیح تر است اما بزرگان دین این گونه نیستند و ما باید جانب برهان را بگیریم یا گذاره ی دینی را. استاد می گوید که تعارض بین دو برهان به چه معناست! اول باید اثبات کرد هرچه در قرآن آمده است حق است و مطابق عقل. بعد به این وسیله میتوان بقیه را اثبات کرد.

shenoto-ads
shenoto-ads