• 6 سال پیش

  • 704

  • 10:39
  • 10:39

  • 704

  • 6 سال پیش

توضیحات
انسان هنگامی که از زمان حال خارج بشه و به گذشته یا آینده بیشتر اهمیت بدهد لذتی نمی برد و لذتش کم می شود. اگر در حال زندگی کنید لذتتون چند برابر میشود همانطور که صوفیان بر این موضوع تاکید کرده اند. مثال خوب برای این قضیه دزدی است، فردی که دزدی می کند شاید در حال گرسنه نباشد ولی شاید در آینده گرسنه شود. در حال بودن انسان را شاد تر می کند، اینجا و اکنون مادر تمام فضیلت هاست و انسان را شاداب می کند. رزائل هنگاهی رخ می دهد که شما از اینجا و اکنون خارج می شوید

shenoto-ads
shenoto-ads