• 6 سال پیش

  • 756

  • 02:47

دوران عشق رمانتیک به سر آمده است

پادکست های استاد ملکیان
7
7
0

دوران عشق رمانتیک به سر آمده است

پادکست های استاد ملکیان
  • 02:47

  • 756

  • 6 سال پیش

توضیحات
عشق رمانتیک دیگه نیست، وجود نداره، خودکار معشوق و دستمال معشوق و ... دیگه دورانش گذشته. بشنویم که استاد ملکیان در این باره چه حرف هایی میزنند

shenoto-ads
shenoto-ads