• 6 سال پیش

  • 942

  • 08:44

تفاوت مرگ اندیشی و مرگ آگاهی

پادکست های استاد ملکیان
5
5
0

تفاوت مرگ اندیشی و مرگ آگاهی

پادکست های استاد ملکیان
  • 08:44

  • 942

  • 6 سال پیش

توضیحات
مرگ آگاهی با مرگ اندیشی فرق دارد، مرگ آگاهی همان است که همه در آن مشترکیم و یک آگاهی ذهنی داریم و میدانیم بالاخره خواهیم مرد. اما مرگ اندیشی در برخی وجود دارد در برخی نه. مرگ اندیشی یک احساس عاطفی ست به مرگ هیجاناتشان فرق دارد و مدام با آن در ارتباط اند.اشتغال عاطفی به مرگ در هر فرد به یک شکل است مثلا یکی اشتیاق دارد و یکی وحشت اما هر دو احساسی برخورد کرده و جزو افراد مرگ اندیش هستند.

shenoto-ads
shenoto-ads