• 1 سال پیش

  • 161

  • 25:17

قسمتِ ششم: تعیینِ برنامه‌ی تحصیلی

مشیریه
0
0
0

قسمتِ ششم: تعیینِ برنامه‌ی تحصیلی

مشیریه
  • 25:17

  • 161

  • 1 سال پیش

توضیحات

دراین قسمت به‌صورت مفصل گزارش مهم و مشهوری را که سرگرد سِر جیمز سادرلند (سرپرست دو محصل) خطاب به وزارت خارجه‌ی انگلیس نوشته را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و سپس علتِ انتخاب رشته‌ی تحصیلی نقاشی برای محمدکاظم و پزشکی برای حاجی‌بابا را بررسی می کنیم.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads