• 4 سال پیش

  • 115

  • 29:49

تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان - امیرمحمد گمینی: « مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار»

تاریخ علم و اندیشه
6
6
0

تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان - امیرمحمد گمینی: « مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار»

تاریخ علم و اندیشه
  • 29:49

  • 115

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم سخنرانی‌هایی دربارۀ تاریخ ورود نظریۀ تکامل به ایران و سرزمین‌های اسلامی و مواجهۀ ایرانیان با آن و دیگر جنبه‌های تاریخی این نظریه قرار می‌گیرد. همچنین به بعضی انتقاداتی که به این نظریه شده و تاریخچۀ آنها پرداخته می‌شود.

با صدای
امیرمحمد گمینی
علیرضا امتیاز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads