همشهری آوا

همشهری آوا
204
میانگین پخش
57.8K
تعداد پخش
25
دنبال کننده

همشهری آوا

همشهری آوا
204
میانگین پخش
57.8K
تعداد پخش
25
دنبال کننده

سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند...
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. ش...
16:30
 • 4.8K

 • 3 سال پیش
16:30
 • 700

 • 3 سال پیش
10:07
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی...
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی
12:25
 • 478

 • 3 سال پیش
12:25
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند...
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. ش...
11:07
 • 250

 • 3 سال پیش
11:07
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند...
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. ش...
08:42
 • 256

 • 3 سال پیش
08:42
 • 280

 • 3 سال پیش
10:04
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی...
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی
17:15
 • 199

 • 3 سال پیش
17:15
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
10:04
 • 227

 • 3 سال پیش
10:04
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند...
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. ش...
16:01
 • 162

 • 3 سال پیش
16:01
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
11:32
 • 235

 • 3 سال پیش
11:32
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
09:46
 • 282

 • 3 سال پیش
09:46
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
06:57
 • 175

 • 3 سال پیش
06:57
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی...
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی
16:26
 • 163

 • 3 سال پیش
16:26
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
05:43
 • 160

 • 3 سال پیش
05:43
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
04:43
 • 155

 • 3 سال پیش
04:43
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
12:05
 • 137

 • 3 سال پیش
12:05
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند...
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. ش...
12:10
 • 131

 • 3 سال پیش
12:10
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند...
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. ش...
15:36
 • 162

 • 3 سال پیش
15:36
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند...
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. ش...
13:04
 • 173

 • 3 سال پیش
13:04
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
07:09
 • 127

 • 3 سال پیش
07:09
بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی...
بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی
10:28
 • 269

 • 3 سال پیش
10:28
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی...
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی
13:40
 • 143

 • 3 سال پیش
13:40
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
05:39
 • 137

 • 3 سال پیش
05:39
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
07:23
 • 209

 • 3 سال پیش
07:23
 • 326

 • 3 سال پیش
22:19
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
05:36
 • 132

 • 3 سال پیش
05:36
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
06:23
 • 176

 • 3 سال پیش
06:23
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی...
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی
16:25
 • 190

 • 3 سال پیش
16:25
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
05:19
 • 128

 • 3 سال پیش
05:19
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
06:34
 • 138

 • 3 سال پیش
06:34
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
08:03
 • 145

 • 3 سال پیش
08:03
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
06:20
 • 166

 • 3 سال پیش
06:20
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
05:53
 • 219

 • 3 سال پیش
05:53
بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی...
بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی
10:19
 • 195

 • 3 سال پیش
10:19
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی...
معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی
14:08
 • 198

 • 3 سال پیش
14:08
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
07:28
 • 214

 • 3 سال پیش
07:28
 • 182

 • 3 سال پیش
11:52
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
07:21
 • 178

 • 3 سال پیش
07:21
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند...
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. ش...
11:17
 • 164

 • 3 سال پیش
11:17
وقایع ایران در قرن چهاردهم...
وقایع ایران در قرن چهاردهم
07:06
 • 145

 • 3 سال پیش
07:06
shenoto-ads
shenoto-ads