داستان های کوتاه انگلیسی | English Story

[]
  11
  میانگین پخش
  670
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده

  داستان های کوتاه انگلیسی | English Story

  []
  11
  میانگین پخش
  670
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده

  64- The Shepherd and the Wild Sheep...
  64- The Shepherd and the Wild Sheep
  39:39
  • 3

  • 3 هفته پیش
  39:39
  • 0

  • 1 ماه پیش
  63- The Real Saint Nick...
  63- The Real Saint Nick
  36:23
  • 0

  • 1 ماه پیش
  36:23
  62- The Great Pyramids Of Egypt...
  62- The Great Pyramids Of Egypt
  40:30
  • 1

  • 1 ماه پیش
  40:30
  61- The Katie and the Caterpillar...
  61- The Katie and the Caterpillar
  32:50
  • 1

  • 1 ماه پیش
  32:50
  • 2

  • 1 ماه پیش
  60- Osiris and the Nile...
  60- Osiris and the Nile
  29:19
  • 2

  • 1 ماه پیش
  29:19
  • 8

  • 2 ماه پیش
  59- The Fisherman...
  59- The Fisherman
  34:32
  • 8

  • 2 ماه پیش
  34:32
  58- The Duke and the Minister...
  58- The Duke and the Minister
  36:29
  • 3

  • 2 ماه پیش
  36:29
  • 10

  • 2 ماه پیش
  57- The Two Captains...
  57- The Two Captains
  38:01
  • 10

  • 2 ماه پیش
  38:01
  56- How Comet Got His Tail...
  56- How Comet Got His Tail
  47:39
  • 11

  • 2 ماه پیش
  47:39
  • 8

  • 2 ماه پیش
  55- The Doctor's Cure...
  55- The Doctor's Cure
  57:12
  • 8

  • 2 ماه پیش
  57:12
  54- 48 Hours in Hong Kong...
  54- 48 Hours in Hong Kong
  32:54
  • 5

  • 3 ماه پیش
  32:54
  • 6

  • 3 ماه پیش
  53- The Farm Festival...
  53- The Farm Festival
  29:22
  • 6

  • 3 ماه پیش
  29:22
  52- From the Earth to the Stars...
  52- From the Earth to the Stars
  30:18
  • 3

  • 3 ماه پیش
  30:18
  • 5

  • 4 ماه پیش
  51- Albert Einstein...
  51- Albert Einstein
  32:10
  • 5

  • 4 ماه پیش
  32:10
  50- Strange and Unusual Jobs...
  50- Strange and Unusual Jobs
  30:36
  • 4

  • 4 ماه پیش
  30:36
  • 6

  • 4 ماه پیش
  49- The Priest...
  49- The Priest
  27:23
  • 6

  • 4 ماه پیش
  27:23
  48- Henry Ford's Famous Car...
  48- Henry Ford's Famous Car
  34:59
  • 4

  • 4 ماه پیش
  34:59
  • 5

  • 4 ماه پیش
  47- Adams County's Gold...
  47- Adams County's Gold
  35:30
  • 5

  • 4 ماه پیش
  35:30
  • 4

  • 5 ماه پیش
  46- The Lucky Knife...
  46- The Lucky Knife
  31:57
  • 4

  • 5 ماه پیش
  31:57
  • 21

  • 5 ماه پیش
  45- The Good Student...
  45- The Good Student
  26:21
  • 21

  • 5 ماه پیش
  26:21
  • 10

  • 5 ماه پیش
  44- The Cat and the Fox...
  44- The Cat and the Fox
  29:09
  • 10

  • 5 ماه پیش
  29:09
  • 15

  • 5 ماه پیش
  43- The Mean Chef...
  43- The Mean Chef
  27:32
  • 15

  • 5 ماه پیش
  27:32
  • 17

  • 6 ماه پیش
  42- Dinosaur Drawings...
  42- Dinosaur Drawings
  33:09
  • 17

  • 6 ماه پیش
  33:09
  • 9

  • 6 ماه پیش
  41- Blackbeard...
  41- Blackbeard
  28:05
  • 9

  • 6 ماه پیش
  28:05
  • 15

  • 6 ماه پیش
  40- The Starfish...
  40- The Starfish
  33:09
  • 15

  • 6 ماه پیش
  33:09
  • 11

  • 7 ماه پیش
  39- Tricky Turtle...
  39- Tricky Turtle
  31:55
  • 11

  • 7 ماه پیش
  31:55
  • 15

  • 7 ماه پیش
  38- A Beautiful Bird...
  38- A Beautiful Bird
  31:48
  • 15

  • 7 ماه پیش
  31:48
  • 10

  • 7 ماه پیش
  37- Ways to Reduce Stress...
  37- Ways to Reduce Stress
  28:19
  • 10

  • 7 ماه پیش
  28:19
  • 13

  • 7 ماه پیش
  36- May 29, 1953...
  36- May 29, 1953
  25:21
  • 13

  • 7 ماه پیش
  25:21
  35- The Deer and His Image...
  35- The Deer and His Image
  32:41
  • 26

  • 7 ماه پیش
  32:41
  34- The Battle of Thermopylae...
  34- The Battle of Thermopylae
  34:52
  • 12

  • 8 ماه پیش
  34:52
  • 13

  • 8 ماه پیش
  33- The Twelve Months...
  33- The Twelve Months
  38:13
  • 13

  • 8 ماه پیش
  38:13
  32- The Most Visited Country...
  32- The Most Visited Country
  32:28
  • 10

  • 8 ماه پیش
  32:28
  • 11

  • 8 ماه پیش
  31- Cats and Secrets...
  31- Cats and Secrets
  36:51
  • 11

  • 8 ماه پیش
  36:51
  • 9

  • 9 ماه پیش
  30- The Demon's Bridge...
  30- The Demon's Bridge
  49:36
  • 9

  • 9 ماه پیش
  49:36
  • 21

  • 1 سال پیش
  29- The Party...
  29- The Party
  32:08
  • 21

  • 1 سال پیش
  32:08
  28- The Spider and the Bird...
  28- The Spider and the Bird
  22:01
  • 8

  • 1 سال پیش
  22:01
  27- Archie and His Donkey...
  27- Archie and His Donkey
  25:57
  • 9

  • 1 سال پیش
  25:57
  • 6

  • 1 سال پیش
  26- Joe's Pond...
  26- Joe's Pond
  25:16
  • 6

  • 1 سال پیش
  25:16
  • 11

  • 1 سال پیش
  25- A Strong Friendship...
  25- A Strong Friendship
  25:06
  • 11

  • 1 سال پیش
  25:06
  • 16

  • 1 سال پیش
  24- The Camp...
  24- The Camp
  20:39
  • 16

  • 1 سال پیش
  20:39
  • 6

  • 1 سال پیش
  23- A Better Reward...
  23- A Better Reward
  25:18
  • 6

  • 1 سال پیش
  25:18
  • 2

  • 1 سال پیش
  22- Katy...
  22- Katy
  23:16
  • 2

  • 1 سال پیش
  23:16
  21- The Seven Cities of Gold...
  21- The Seven Cities of Gold
  20:21
  • 6

  • 1 سال پیش
  20:21
  • 10

  • 1 سال پیش
  20- Shipwrecked...
  20- Shipwrecked
  30:53
  • 10

  • 1 سال پیش
  30:53
  • 8

  • 1 سال پیش
  19- Eat Healthy!...
  19- Eat Healthy!
  30:07
  • 8

  • 1 سال پیش
  30:07
  • 9

  • 1 سال پیش
  18- The Race for Water...
  18- The Race for Water
  26:30
  • 9

  • 1 سال پیش
  26:30
  • 5

  • 1 سال پیش
  17- Kwanzaa...
  17- Kwanzaa
  28:40
  • 5

  • 1 سال پیش
  28:40
  • 12

  • 1 سال پیش
  16- The Big Race...
  16- The Big Race
  25:29
  • 12

  • 1 سال پیش
  25:29
  • 9

  • 1 سال پیش
  15- A Magical Book...
  15- A Magical Book
  25:24
  • 9

  • 1 سال پیش
  25:24
  shenoto-ads
  shenoto-ads