• 1 سال پیش

  • 109

  • 10:42

پادکست شماره 162: بهینه سازی نرخ تراکم گله های شیری

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 162: بهینه سازی نرخ تراکم گله های شیری

رادیو آگرین تک
  • 10:42

  • 109

  • 1 سال پیش

توضیحات
بهترین نرخ تراکم می تواند بدون تاثیر منفی بر تولید شیر، تولیدمثل، و اسایش کلی دام هزینه ها را به ازائ هر راس دام حداقل کند. افزایش نرخ تراکم می تواند تولید را افزایش دهد در حالیکه هزینه ثابت به ازاء هر راس دام را کاهش می دهد. اما تراکم بیش از حد، تاثیر منفی بر اسایش، مصرف خوراک، تولیدمثل و تولید شیر گاوها می گذارد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads