• 8 ماه پیش

  • 7

  • 31:58
شصت و هشت- حوادث غیر منتظره

شصت و هشت- حوادث غیر منتظره

بیومکاترونیک
1
شصت و هشت- حوادث غیر منتظره
  • 31:58

  • 7

  • 8 ماه پیش

شصت و هشت- حوادث غیر منتظره

بیومکاترونیک
1

توضیحات
موضوع مورد بررسی شامل عکس العمل در برابر حرکات غیر منتظره می باشد. در حالت کلی این موضوع میتواند در در جنبه ی اجتماعی)ذهنی( و غیر اجتماعی)فیزیکی( بررسی شود. هدف پادکست بررسی عکس العمل های ناشی از رویداد های غیر منتظره فیزیکی است. در این خصوص ما موضوع را در چند سطح بررسی کردیم. ابتدا حرکات غیر منتظره را تقسیم بندی کرده و پس از توضیح آنها، نحوه ی پاسخ دادن مغز به رویدادها را بیان کردیم. سپس نمونه ای از نحوه ی انجام آزمایش در این گونه موضوعات را توضیح دادیم. توضیح مختصری در مورد کنترل حرکت و تعدل در مواجه با رویداد غیر منتظره نیز شرح داده شد

shenoto-ads
shenoto-ads