• 6 سال پیش

  • 58

  • 23:04

سازمان دامپزشکی ( گفت و گو با خانم یوسفی)

دولت الکترونیک
3
3
0

سازمان دامپزشکی ( گفت و گو با خانم یوسفی)

دولت الکترونیک
  • 23:04

  • 58

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفت و گو با خانم یوسفی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان دامپزشکی در این گفتگو خواهیم شنید: فعالیتهای سازمان دامپزشکی در خصوص ایجاد سامانه های مختلف خدمت رسانی تگ های دام ها و سایر خدمات الکترونیک سازمان دامپزشکی

shenoto-ads
shenoto-ads