• 2 سال پیش

  • 112

  • 13:32

عزاداری تهرانیان قدیم در محرم بخش دوم

رادیو پایتخت
0
0
0

عزاداری تهرانیان قدیم در محرم بخش دوم

رادیو پایتخت
  • 13:32

  • 112

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این برنامه به شرح برگزاری تمامی مراسمات و پیدایی بخشی از آنها و تزئینات و اعتقادات و رفتار مسیحیان و کلیمیان و درمان ها و شفا یافتن در این دو ماه خواهیم پرداخت.

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads