• 2 سال پیش

  • 142

  • 06:32

پیشبینی انقراض سلسله قاجار توسط کلاغان

رادیو پایتخت
0
0
0

پیشبینی انقراض سلسله قاجار توسط کلاغان

رادیو پایتخت
  • 06:32

  • 142

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این برنامه به شرح واقعه پیش بینی انقراض سلسله قاجار توسط کلاغان و اوضاع و احوال کشور و وضعیت مردم در آن زمان و وضعیت حکومت خواهیم پرداخت.

shenoto-ads
shenoto-ads