• 3 سال پیش

  • 6

  • 18:20

شنبه 29 آذر 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 29 آذر 1399

رادیو صبا
  • 18:20

  • 6

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و چگونگی دریافت خدمات پزشکی به سالمندان در منزل را هم بررسی کردیم.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads